Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

1. Szolgáltatók

1.

Cégnév: Antener Oktatásszervező Kft

Székhely: 4030 Debrecen Híd köz 10. fsz. 2. 

Levelezési cím: 1096, Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18. fsz. O.

Képviselő: Lakatos Norbert (ügyvezető)

Cégjegyzékszám: 09 09 016093

Cégalapítás dátuma: 2008. december 1.

A cég fő tevékenysége: 8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

Adószám: 14573420-2-09

Számlavezető bank: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700457-71342528-51100005

E-mail cím: hello@excelninja.hu, antener@antener.hu

2.

Lakatos Norbert egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 55644497

Cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 41-43. 4. em. 3. ajtó

Adószám: 79321262-1-41

 

2. Megrendelő

Megrendelő az a természetes személy, aki a honlapon biztosított űrlapon keresztül bármilyen rendezvényre vagy képzésre jelentkezik vagy bármely más szolgáltatást igénybe vesz.

 

3. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a Megrendelő között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Felhasználó az űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került vagy az excelninja.hu vagy a Szolgáltató weboldalán.

Jelen ÁSZF 2020. augusztus 18. napjától határozatlan időre szól.

 

4. Kötelezettségek

A Megrendelő jogai és kötelezettsége

A Megrendelő a honlapon meghirdetett rendezvényre, képzésre való jelentkezéshez vagy egyéb szolgáltatás megrendeléséhez a honlapon elhelyezett űrlap kitöltésével, és elküldésével kötelezettséget vállal a rendezvény, képzés vagy egyéb szolgáltatás díjának banki átutalással, vagy bankkártyával történő kifizetésére. A kifizetést követen a Megrendelő vállalja, hogy az adott képzésre vonatkozólag a jelen ÁSZF. 1. számú mellékletében meghatározott felnőttképzési szerződést köt a Szolgáltatóval legkésőbb a képzés vagy a rendezvény megkezdéséig, mely szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, a Szolgáltató által kért módon és határidőben (papír alapon, e-mail-ben vagy webes űrlap kitöltésével). A szerződés megkötését követően a képzésre, vagy a rendezvényre vonatkozó kötelezettségeket a felnőttképzési szerződés rögzíti.

Online képzés esetén felnőttképzési szerződés megkötésére nem kerül sor.

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettsége     

A Szolgáltató vállalja, hogy a képzési díj vagy egyéb szolgáltatás díjának vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki a befizetett összegről. A Szolgáltató az adott képzésre vonatkozólag (kivéve: online képzés) előkészíti és megküldi a felnőttképzési szerződést, melyhez a Megrendelőtől bekéri a szerződéskötéshez szükséges adatokat ésszerű határidőn belül. A Szolgáltató vállalja, hogy az adott képzésre vonatkozólag legkésőbb a képzés vagy a rendezvény megkezdéséig a felnőttképzési szerződést aláírja a Megrendelővel. A szerződés megkötését követően a képzésre, vagy a rendezvényre vonatkozó kötelezettségeket a felnőttképzési szerződés rögzíti.

Interneten vagy más távközlő berendezés útján keresztül megvalósuló képzés esetén a felnőttképzési szerződés megköthető elektronikus úton is, melyre az alábbi szabályok vonatkoznak

A szerződéskötés technikai lépései:(…).

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti és a szerződés utóbb hozzáférhető lesz. A szerződés nyelve a magyar. Megrendelő az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja egészen a megrendelés véglegesítéséig. Szolgáltatásokat törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a Megrendelő adatait a „Módosítás” feliratra kattintva. A Szolgáltató magatartási kódex-szel nem rendelkezik. A szerződés akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára megküldésre került. Szolgáltatója szerződés megérkezését e-mailen visszaigazolja.

5.Elállás

A Megrendelő elállási jogai:

 • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Megrendelő, szabadon elállhat a képzés vagy a rendezvényen való részvételtől, amennyiben azt írásban, vagy e-mailben jelzi a Szolgáltatónak. Ebben az esetben fizetési kötelezettség a Megrendelő felé nem áll fenn.
 • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, de a képzés vagy a rendezvény megkezdését megelőzően több mint 14 nappal történő lemondás esetén a Megrendelőnek lehetősége van maga helyett más Megrendelőnek átadni a képzésen vagy a rendezvényen biztosított helyét, úgy hogy az új Megrendelő elektronikus jelentkezését megelőzően email útján jelzi az új Résztvevő nevét a Szolgáltatónak. Az új résztvevő képzési díjának, vagy annak honlapon feltüntetett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a Szolgáltató a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján. Amennyiben a képzési részvétel átadásával a Megrendelő nem él, befizetett képzési díj, adminisztrációs díjnak minősül, így az a Megrendelőnek nem jár vissza. A jelen pontban biztosított lehetőség az online videós képzésekre nem vonatkozik.
 • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, és a képzés, vagy rendezvény megkezdését megelőzően 14 napon belül történő lemondás esetén, vagy amennyiben a Megrendelő a képzésen lemondás nélkül nem jelenik meg, a befizetett képzési/részvételi díj adminisztrációs díjnak minősül,így az a Megrendelőnek nem jár vissza.
 • A képzés megkezdését követően a Megrendelőt elállási jog a Felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint illeti meg.
 • Amennyiben a felnőttképzési szerződés nem a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett jön létre a, felnőttképzési szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül Megrendelő jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, kivéve, amennyiben a képzés megkezdődött, ez esetben Megrendelő a szerződést indokolás nélkül jogosult felmondani, a szerződéskötést követő 14 nap még hátralévő részében.
 • A képzés befejezését követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a jelen bekezdésben foglalt jogok nem érvényesíthetőek.
 • Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
  1096, Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18. fsz.O.
  hello@excelninja.hu, antener@antener.hu.
 • Ebből a célból Megrendelő felhasználhatja a 2. szám alatt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Oktatóvideó szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes elállási/felmondási jogok

 • Megrendelő az oktatóvideó szolgáltatás megrendelésével kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy az oktatóvideó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a teljes díj megfizetésével egyidejűleg azonnal kezdje meg.
 • Az oktatóvideó szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a teljes díj megfizetésével jön létre.
  Megrendelő az oktatóvideó szolgáltatás teljes díjának megfizetésével kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az oktatóvideó szolgáltatás egészét teljesítse!
 • Az oktatóvideó szolgáltatás egészének teljesítése megtörténik azzal egyidejűleg, hogy a Megrendelő az oktatóvideóhoz való hozzáférést megkapja.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Szolgáltató elállási jogai:

 • Alacsony résztvevői létszám esetén a Szolgáltatót elállási jog a képzés vagy rendezvény megkezdését megelőző 3-ik napig áll fenn, elállás esetén, e-mailben és/vagy telefonon jelzi a Megrendelőnek a rendezvény elmaradását és a Szolgáltató a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.
 • A Szolgáltató a Megrendelők képzésen vagy a rendezvényen történő részvételét a részvételi díj, vagy annak honlapon feltüntetett első részletének bankhoz történő beérkezésének sorrendjében biztosítja. A Szolgáltató minden elkövet, hogy a maximális, résztvevői létszám elérése után újabb jelentkezések ne történjenek, azonban ennek megtörténte esetén a Szolgáltató a képzés megkezdéséig elállhat a szolgáltatás nyújtásától. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Megrendelőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen vagy a rendezvényen, majd a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő  bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.
 • Vis maior okokból történő elállás joga a Szolgáltatót a képzés megkezdéséig illeti meg. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Megrendelőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen vagy a rendezvényen, majd a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.

6. Felnőttképzési szerződés

A képzés vagy rendezvény megkezdésig a Megrendelő és a Szolgáltató az alábbi formában, de a honlapon feltüntetett képzésnek megfelelő tartalommal Felnőttképzés szerződést köt egymással. A felnőttképzési szerződés megkötését követően jelen ASZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek, az adatkezelési szabályokra vonatkozó előírások kivételével megszűnnek.

Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a szolgáltató által kért formában és határidőben. A Szolgáltató a megküldött adatok valóságtartalmát, nem csak azok formai megfelelését ellenőrzi. Szükség esetén hibajavításra szólítja fel a Megrendelőt. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének, vagy az adatok javításának a Megrendelő nem tesz eleget, úgy az a részéről elállásnak minősül.

7. Bankkártyás fizetés

Internetes portálunkon lehetőség van Barion fizetésre is, melyet a Megrendelő bankkártyával is ki tud egyenlíteni. Fizetéskor a Megrendelőt átirányítjuk a Barion magyar nyelvű fizetőoldalára, ahol a fizetés közvetlenül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Internetes portálunk a bankkártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhetünk.

Részletesebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: Barion tájékoztató

8. Oktatóvideó szolgáltatásra vonatkozó külön rendelkezések

Hozzáférési jogok
A Megrendelő, mint regisztrált felhasználó kizárólag a szolgáltatás teljes díjának megfizetésétől számított 5 (öt) évig férhet hozzá az oktatóvideóhoz. Megrendelő az oktatóvideót csak és kizárólag a saját maga hasznára és céljaira használhatja fel. Minden ettől eltérő felhasználás, hasznosítás tiltott és jogsértést valósít meg, mely eset a jelen 8. pontban meghatározott mértékű kötbér fizetési kötelezettséget vonja maga után.
A honlapon való jelentkezés feltételezi az Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Megrendelőt terheli a számítógépe-, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szerzői jogok
Az oktatóvideó, mint szerzői mű (a továbbiakban: Szerzői mű) kizárólagos szerzője és tulajdonosa valamint kizárólagos felhasználási jogosultja a Szolgáltató. A Szerzői művön fennálló teljes körű és korlátlan személyhez fűződő és vagyoni jogok, így a felhasználási jogok is kizárólagosan az Szolgáltatót illetik meg. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerzői művet kizárólag a jelen ÁSZF-ben engedélyezett mértékben használhatja fel, ezen túlmenően azt semmilyen módon nem használhatja, hasznosíthatja.
Amennyiben Megrendelő a Szerzői mű bármely szerzői vagy felhasználási jogát bármilyen módon és mértékben megsérti (különösen, de nem kizárólag pld. annak egészét vagy egy részét lemásolja, nyilvánosságra hozza stb.), úgy egyszeri 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére a jogsértés megvalósításától számított 15 (tizenöt) napári napon belül.
Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a jelen 8. pontban meghatározott kötbért nem tartja túlzott mértékűnek, mivel az teljes mértékben arányban áll a jogsértéssel okozott hátrány mértékével.

Oktatóvideó elérhetősége, felelősség
Szolgáltató vállalja, hogy az oktatóvideó éves szinten 95 %-os méretékben elérhető, így 5% -os hibamérték megengedett és elfogadott.
Az 5%-os éves hibamértékbe nem tartozik bele, így a Szolgáltató nem felelős azért, ha
– a honlap bármely okból karbantartás alatt áll és emiatt az oktatóvideó nem érhető el;
– a honlap vagy az oktatóvideó meghibásodása/használhatatlansága olyan tényezők miatt következik be, amelyeket józan belátás szerint a Szolgáltató nem befolyásolhat (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, járványok stb.);
– a hiba a nem megfelelő sávszélességből adódik vagy a Megrendelő szoftverével vagy hardverével vagy más környezetével kapcsolatosan keletkezik;
– a hiba a Megrendelő vagy hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bármely természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódik;
– a hiba abból adódik, hogy a Megrendelő nem tartotta meg valamelyik szükséges konfigurációt, nem a támogatott platformokat használ, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt;
– a hiba hibás bemenő adat vagy utasítás miatt következik be.

Amennyiben a honlap vagy az oktatóvideó hibás vagy karbantartás alatt áll vagy egyéb okból használhatatlan, a Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap és az oktatóvideó mielőbb rendeltetésszerűen használható legyen.
Szolgáltató az 5%-os hibahatárt meghaladóan az általa okozott bármilyen igazolt kárért való felelősséget a szolgáltatás nettó összegének 10%-ában korlátozza. Megrendelő ezt a lényegi kikötést külön megtárgyalás és értelmezés után elfogadja és tudomásul veszi, melyet a jelen ÁSZF elfogadásával megerősít

Vis maior
Szolgáltató nem felelős az olyan vagyoni- és nem vagyoni károkért és egyéb jogkövetkezményekért, melyek a neki fel nem róható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső okból következtek be és nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (ilyen pld. különösen, de nem kizárólagosan a harmadik félnél fellépő üzemzavar, áramszünet, járvány, jogszabályváltozás stb).

 

9. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

10. Kapcsolattartás, segítségnyújtás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: hello@excelninja.hu és antener@antener.hu

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-1-785-5865, mely munkanapokon 9 és 16 óra között kereshető.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt