Barion Pixel

 Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2020. augusztus 18-tól

I. Bevezetés
Az Antener Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen Híd köz 10. fsz. 2., Cg. 09-09-016093) valamint Lakatos Norbert egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 55644497, 1131 Budapest, Kucsma utca 41-43. 4. em. 3. ajtó, Adószám: 79321262-1-41) (a továbbiakban: Adatkezelő) 

magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az antener.hu és az excelninja.hu weboldal látogatói által, az oldal használata során- és az Adatkezelő valamint a weboldal üzemeltetői számára megadott személyes és egyéb adatok kezelésére valamint az Adatkezelő által a működése során végzett egyéb adatkezeléseire vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza és szabályozza. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai és uniós jogi szabályozáson felül is kiemelten fontos ügynek tartja a személyes adatok védelmét és jogszerű kezelését. Ennek keretében Adatkezelő mindent megtesz Ügyfelei személyes adatainak védelme-, és jogszerű kezelése érdekében, melynek során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek mindenek feletti érvényre juttatásáért.
Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztatni, melyről az antener.hu/gdpr és excelninja.hu/gdpr honlapon történő közzététellel értesíti az érintetteket, mely a közzététel időpontjától kezdődően lép hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató az antener.hu/gdpr és excelninja.hu/gdpr oldalon érhető el.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítésére különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével került sor:
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: Rendelet);
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
– 2000. évi C. törvény a számvitelről;
– 2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.)

II. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei
Cégnév: Antener Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4030 Debrecen Híd köz 10. fsz. 2.
Cégjegyzékszám: 09-09-016093
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
E-mail: hello@excelninja.hu, antener@antener.hu
Telefon:(20) 663-4262

valamint

Lakatos Norbert egyéni vállalkozó

nyilvántartási szám: 55644497

Cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 41-43. 4. em. 3. ajtó,

Adószám: 79321262-1-41

E-mail: hello@excelninja.hu, antener@antener.hu
Telefon:(20) 663-4262

 

III. A személyes adatok kezelésének elvei
– Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
– Célhoz kötöttség;
– Adattakarékosság;
– Pontosság;
– Korlátozott tárolhatóság;
– Integritás és bizalmas jelleg;
– Elszámoltathatóság;

IV. Az antener.hu honlapon történő szolgáltatások megrendelése során kezelt személyes adatok
1. A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám számlázási név és cím, a megrendelés időpontja, megrendeléskori kori IP cím
2. Az érintettek köre: A honlapon szolgáltatást megrendelő valamennyi személy, mint érintett.
3. Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, kapcsolattartás az érintettel, a szolgáltatás eredményes megrendelése, szabályszerű számla kiállítása, a szerződés teljesítésével különösen a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrejötte, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből eredő díjak számlázása, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, az online szerződéskötés során szükséges technikai műveletek végrehajtása. Hallgatók fejlődésének követése és dokumentálása (kiértékelés, tanúsítvány, jelenléti ív, statisztika), minőségi oktatói munka biztosítása (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, csoportos e-mailek), szolgáltatás minőségének mérése (jelenléti ív, visszajelzések).
4. Az adatok tárolásának időtartama: A megrendeléssel érintett jogviszony fennállásának időtartama. A számviteli bizonylatok esetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
5. Az adatok törlésének határideje:A megrendeléssel érintett jogviszony megszűnésével azonnal. A számviteli bizonylatok esetében pedig 8 évet követően azonnal.
6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
7. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai valamint a megrendelések teljesítésért felelős munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
8. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
9. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a szerződést teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud szerződést kötni.
A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/.

V. A regisztráció során kezelt személyes adatok
10. A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, regisztráció időpontja és az IP cím.
11. Az érintettek köre: A honlapon regisztráló valamennyi érintett.
12. Az adatkezelés célja: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az érintettel,
13. Az adatok tárolásának időtartama: A regisztráció fennállásának időtartama.
14. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
15. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
16. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai valamint a megrendelések teljesítésért felelős munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
17. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
18. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a regisztráció előfeltétele.

VI. Harmadik személy által közvetített hallgatók képzései során kezelt személyes adatok
19. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, nyelvtudás szintje;
20. Az érintettek köre: A harmadik személy által közvetített valamennyi hallgató, mint érintett.
21. Az adatkezelés célja: Azonosítás, az idegen nyelvi szintfelmérés lebonyolítása, kiértékelése, és hallgatóval valamint a harmadik személyközvetítővel való közlése, szerződéskötés;
22. Az adatok tárolásának időtartama: A szintfelmérő hallgatóval illetve harmadik személyközvetítővel való közléséig;
23. Az adatok törlésének határideje:A szintfelmérő hallgatóval illetve harmadik személyközvetítővel való közlését követően azonnal.
24. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a szerződés teljesítse érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
25. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő szintfelméréssel foglalkozó munkatársai valamint a harmadik személyközvetítő és munkatársai kezelhetik az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
26. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
27. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szintfelmérés és a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a szerződést teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja a szintfelmérőt megírni és a szerződést kötni.

VII. A felnőttképzési jogviszony létesítése során kezelt személyes adatok
28. Az általánosan kezelt adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, neme,állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám, TAJ szám, adóazonosító jel, jelenléti íven elhelyezett aláírás; nemzetiség, kommunikációs nyelv, igazolvány típusa/száma/érvényessége, kapcsolattartó neve és elérhetősége, munkaerőpiaci státusz, végzettség, egyéb megjegyzések (pld. honnan hallott rólunk).
Elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokon elhelyezett személyes adatok; tanulni kívánt nyelv, képzés, finanszírozó cég, tanfolyam paraméterei (kezdés, intenzitás, órarend, típus, óraszám, létszám);
A képzésben részt vevő személy
– végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével
– a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével
– a képzés során történő értékelésével és minősítésével
– a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel
kapcsolatos adatok;
Írásbeli szintfelmérővel kapcsolatosan: kitöltött kiértékelt teszt; Szóbeli szintfelmérővel kapcsolatosan: mikor, melyik tanár érintett, képzés célja, szóbeli szint, tanfolyam szint; Kommunikációs naplóval kapcsolatosan: ki mikor mit egyeztetett, mi a következő teendő, jelentkezés státusza; Tanfolyam adatai: tandíj, vizsgadíj, kezdés/kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után;
Tanfolyam óráival kapcsolatosan: jelenlévő hallgató, haladási naplóban megjegyzés hallgatóról;
Csoport körlevéllel kapcsolatosan: küldő, címzettek, tartalom, időpont;
Kiértékelésekkel kapcsolatosan: Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés (fejlődés, fejlesztendők, motiváció)
Kitöltött kérdőív (alapértelmezésben anonim, választható, hogy névvel) csoport + tanárról; Tanúsítványokkal kapcsolatosan: hallgatónak kiadott tanúsítványok sorszáma, igazolt szint, másolat, átvétel nyilvántartása;
Számlákon szerepelhet a hallgató vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külsőazonosítókkal együtt,
Kimutatás tanfolyamonként mennyi lett számlázva, Kimutatás kifizetetlen számlákról;
Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén kezelt adatok köre: a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési nap és a befejezés tervezett időpontja, családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel;
Engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén: a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési nap és befejezés tervezett időpontja, képzési díj és annak költségviselője, iskolai végzettség, nem, családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel, lakcím;
29. Az érintettek köre:A felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személyek, mint érintettek.
30. Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az érintettel, a szolgáltatás eredményes megrendelése, szabályszerű számla kiállítása, a szerződés teljesítésével különösen a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrejötte, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből eredő díjak számlázása, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése,szerződéssel kapcsolatos dokumentáció elkészítése;az online szerződéskötés során szükséges technikai műveletek végrehajtása.
A Fktv-ben előírt kötelezettségek teljesítése. A személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
Hallgatók szerinti költségelosztás, kintlévőségek kezelése, csoport tájékoztatása,fejlődés mérése,minőségbiztosítás,tanúsítvány, hallgatók fejlődésének követése és dokumentálása (kiértékelés, tanúsítvány, jelenléti ív, statisztika), minőségi oktatói munka biztosítása (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, csoportos e-mailek), szolgáltatás minőségének mérése (jelenléti ív, visszajelzések;
31. Adatok továbbítása általánosan kezelt adatok esetében: A személyes adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. A bejelentéshez és engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység során kezelt személyes adatok a felnőttképzési államigazgatási szerv részére továbbításra kerülnek.
32. Az adatok tárolásának időtartama:A felnőttképzési szerződés megkötésétől illetve az adat keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. A számviteli bizonylatok esetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év
33. Az adatok törlésének határideje:A felnőttképzési szerződés megkötésétől illetve az adat keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napját követően azonnal. A számviteli bizonylatok esetében pedig 8 évet követően azonnal.
34. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az Fktv15.§-21.§-ai alapján. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
35. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai, a felnőttképzési jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésért-valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítésért felelős munkatársai kezelhetik az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával. A személyes adatokat továbbá azon szervek és intézmények is kezelhetik, melyek részre az adatok kötelező módon továbbításra kerülnek.
36. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén az érintett jogosult a családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, elektronikus levelezési cím és adóazonosító jel adatok továbbítását írásban megtiltani.
E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
37. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud szerződést kötni. A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/.

VIII. A www.excelninja.hu honlapon történő oktatóvideó szolgáltatás megrendelése során kezelt személyes adatok
38. A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám számlázási név és cím, a vásárlás és regisztráció időpontja, a vásárlás és regisztráció kori IP cím.
39. Az érintettek köre: A honlapon szolgáltatást megrendelő valamennyi személy, mint érintett.
40. Az adatkezelés célja: Azonosítás, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az érintettel, a megrendelés eredményes megvalósítása, szabályszerű számla kiállítása, a szerződés teljesítésével különösen a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrejötte, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből eredő díjak számlázása, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, teljesítése, az online szerződéskötés során szükséges technikai műveletek végrehajtása.
41. Az adatok tárolásának időtartama: A megrendeléssel érintett jogviszony fennállásának időtartama. A számviteli bizonylatok esetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
42. Az adatok törlésének határideje: A megrendeléssel érintett jogviszony megszűnésével azonnal. A számviteli bizonylatok esetében pedig 8 évet követően azonnal.
43. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
44. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai valamint a megrendelések teljesítésért felelős munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
45. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
46. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a szerződést teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud szerződést kötni.
A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/.

IX. Hírlevél és reklám célú megkeresések során kezelt személyes adatok
47. Az Adatkezelő jogosult az érintettet hírleveleivel, reklámajánlataival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein saját döntése szerinti gyakorisággal megkeresni, amennyiben ehhez az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárult. (A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a).
48. A fenti hozzájárulás megadása esetén az érintett külön nyilatkozatban önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatait a hírlevelek, reklámajánlatok és egyéb küldemények küldéséhez szükséges célból kezelje.
49. Az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatok fenti célú felhasználását és a hírlevél, reklámajánlat és egyéb küldemény küldését az érintett– a megküldött levélben szereplő leiratkozom linkre kattintással– bármikor ingyenesen korlátozás nélkül megtilthatja.
50. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozás kori IP cím.
51. Az érintettek köre: A hírlevelek, reklámajánlatok és egyéb küldemények megküldésére feliratkozó valamennyi érintett.
52. Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevelek, reklámajánlatok és egyéb küldemények megküldésére való feliratkozás lehetővé tétele, hírleveleket, reklámajánlatokat és egyéb küldeményeket tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére; tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, szolgáltatásokról és újdonságokról.
53. Az adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának leiratkozással történő visszavonásáig.
54. Az adatok törlésének határideje: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását követően azonnal.
55. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja-, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.
56. Azon személyek köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
57. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
58. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet, reklámajánlatokat és egyéb küldeményeket szeretne kapni az Adatkezelőtől. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tud hírlevelet, reklámajánlatokat és egyéb küldeményeket küldeni az érintettnek.

X. Panaszkezelés során kezelt személyes adatok
59. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím.
60. Az érintettek köre: Azantener.hu és az excelninja.hu honlapon szolgáltatást megrendelő és szavatossági kifogással élő, panaszt tevő érintettek.
61. Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások és egyéb problémák kezelése, azonosítás, kapcsolattartás.
62. Az adatok tárolásának időtartama: Az érintett által tett szavatossági kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
63. Az adatok törlésének határideje: 5 év elteltét követően azonnal.
64. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján,szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján és jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja-, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján.
65. Azon személyek köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai valamint a panaszkezeléssel foglalkozó munkatársak kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
66. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
67. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén és alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mely a szerződés a panasz kivizsgálásához és orvoslásához szükségesek. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tudja az érintett panaszát kivizsgálni.

XI. Közösségi oldalak és cookie-k használata során kezelt személyes adatok
68. Közösségi oldalak
Az Adatkezelő több közösségi oldalon is megjelenik (Facebook/Google) annak érdekében, hogy szolgáltatásait minél szélesebb körben népszerűsítse és minél több érdeklődővel vegye fel a kapcsolatot.
A fenti közösségi oldalakra történő látogatás során az érintett által megadott személyes adatokat az adott közösségi oldalt üzemeltető kezeli az ott meghatározott adatkezelési elvek és célok szerint. A fenti esetben tehát maga az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezeli.

Amennyiben a fenti közösségi oldalak bármelyikén keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, a kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk (Antener Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság) továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni.
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy

Minden esetben kérjük, hogy az adott közösségi oldal használata előtt figyelmesen és mindenre kiterjedően olvassa el és tanulmányozza át az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatóját valamint az egyéb, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatásokat, hozzájárulásokat!

69. Cookie-k (sütik) használata
A weboldal megfelelő működéséhez néha sütiknek (vagy az angol eredeti alapján cookie-knak) nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépeden, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Részletes információk a sütikről. Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk a Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot.

XII. Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok
70. Kapcsolatfelvétel: Amennyiben bármilyen kérdésével, észrevételével esetleg problémájával megkeresné Társaságunkat, mint Adatkezelőt, úgy a jelen tájékoztató II. fejezetében megadott és az antener.hu és az excelninja.hu honlapon is feltüntetett elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet velünk.
71. A Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám és az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
72. Az érintettek köre a kapcsolatfelvétel során: az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.
73. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel során: Azonosítás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az érintettel, az érintett által feltett kérdések megválaszolása, észrevételekre történő válaszadás.
74. Az adatok tárolásának időtartama a kapcsolatfelvétel során: a kapcsolatfelvétel során feltett kérdés megválaszolásáig tartóan, az észrevételre történő reagálás időtartamáig, de legfeljebb 2 évig.
75. Az adatok törlésének határideje a kapcsolatfelvétel során: a kapcsolatfelvétel során feltett kérdés megválaszolását követő-, vagy az észrevételre történő reagálást követő 2 év elteltével.
76. Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
77. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei a kapcsolatfelvétel során: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel és ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársai és a megkeresés tárgyától függően pedig az adott témában járatos illetve az adott területért felelős munkatársak kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
78. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan a kapcsolatfelvétel során: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
79. Kiegészítő tájékoztatás a kapcsolatfelvétel során: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de ebben az esetben az érintett nem tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel és a kérdése, észrevétele megválaszolatlanul marad.
80. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről – azok jellegéből adódó sajátosságokra is figyelemmel – a személyes adat felvételekor ad Adatkezelő tájékoztatást.
81. Az Adatkezelő minden hozzá beérkező megkeresés során az érintett által közölt személyes adatokat a beérkezéstől számított két év elteltével töröl.

XIII. Munkavállalók személyes adatainak kezelése
82. A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb adatok;
83. Az érintettek köre: munkavállalók;
84. Az adatkezelés célja: a munkaviszonyból eredően a munkáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése (bérfizetés, bérszámfejtés stb.);
85. Az adatok tárolásának időtartama: A munkaviszony megszűnéséig. A számviteli bizonylatok esetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
86. Az adatok törlésének határideje: A munkaviszony megszűnését követően azonnal. A számviteli bizonylatok esetében pedig 8 évet követően azonnal;
87. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.
88. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő munkaügyekkel és bérszámfejtéssel foglalkozó munkatársai valamint az e feladatokat az Adatkezelő megbízásából végző személyek az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával;
89. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; e jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein;
90. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/ és önkéntes hozzájáruláson alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a munkavállalót alkalmazni és az abból fakadó jogi kötelezettségeit teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintettet nem tudja foglalkoztatni az adatkezelő.

XIV. Állás betöltését megelőző adatkezelés
91. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefon, e-mail cím és egyéb elérhetőségek valamint az érintett által megadott egyéb személyes adat.
92. Az érintettek köre: az Adatkezelőnek munkavállalás céljából önéletrajzot vagy más anyagot megküldő személyek.
93. Az adatkezelés célja: az érintett munkavállaló jelölt képességeinek, végzettségének megismerése; annak eldöntése, hogy a meghirdetett pozíció betöltésére alkalmas-e; kapcsolatfelvétel a jelölttel.
94. Az adatok tárolásának időtartama: 3 hónap,
95. Az adatok törlésének határideje: 3 hónapot követően azonnal;
96. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
97. Azon személyek, adatkezelők köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő munkafelvétellel (HR) foglalkozó munkatársai és a leendő felettesek kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
98. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
99. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de ebben az esetben nem küldheti meg önéletrajzát és egyéb személyes adatait az Adatkezelőnek. Az adatszolgáltatás elmaradása tehát azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem jelentkezhet az adott állásra, pozícióra.

XV. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatosan semmilyen tevékenységet nem végez.

XVI. Adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok

100. Online fizetés
Internetes portálunkon lehetőség van Barion fizetésre is, melyet bankkártyával is ki tudsz egyenlíteni. Fizetéskor átirányítunk a Barion magyar nyelvű fizetőoldalára, ahol a fizetés közvetlenül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Internetes portálunk a bankkártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhetünk.

Részletesebb tájékoztatásért kattints ide: Barion tájékoztató
100.1. Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladat: név Barion Payment Zrt. székhely:1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., adatfeldolgozói feladat: Online fizetés lebonyolítása.
100.2. A kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, kártya típusa, kártyát kibocsátó bank neve, kártyán szereplő név, bankkártyaszám, lejárati dátum, ellenőrző kód. Az érintett a bank biztonságos banki felületén adja meg a bankkártyája adatait. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő nem jut hozzá!
100.3. Az érintettek köre: Az online vásárlást választó valamennyi érintett.
100.4. Az adatkezelés célja: Az online fizetés biztonságos lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és az érintett védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
100.5. Az adatok tárolásának időtartama: Az online fizetés lebonyolításáig tart. A számviteli bizonylatok esetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
100.6. Az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolítását követően azonnal. A számviteli bizonylatok esetében pedig 8 évet követően azonnal.
100.7. Az adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szerződés teljesítse érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.
100.8. Azon személyek köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai, valamint a megrendelések teljesítésért felelős egyéb munkatársak kezelhetik az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával, kivéve a kártya típusa, kártyát kibocsátó bank neve, kártyán szereplő név, bankkártya szám, lejárati dátum, ellenőrző kód adatokat, melyeket csak és kizárólag az online fizetést lebonyolító adatfeldolgozó erre kijelölt munkatársai kezelhetik az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
100.9. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
100.10. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett – a bankkártya adatokat leszámítva – köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a szerződést teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud szerződést kötni illetve – bankkártya adatok hiányában- nem tudja az online fizetési szolgáltatást igénybe venni.
A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/.

101. Számlázás
A számlázási adatokat egyrészt a Billingo Technologies Zrt. elektronikus számlázási rendszerének továbbítjuk, mivel az elektronikus számlákat a Billingo rendszere készíti el és archiválja. A számlák adatait az Adatkezelő könyvelőjének is továbbítjuk könyvelési célokra.
101.1. Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladatok:
Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet), adatfeldolgozói feladat: számlák elkészítése és archiválása;
Nueva Könyvelőiroda Kft. (székhely: 1096 Budapest, Telepy u. 24.), adatfeldolgozói feladat: számlák könyvelése és egyéb számviteli feladatok ellátása;
101.2. A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím,
101.3. Az érintettek köre: Az online megrendelést választó valamennyi érintett.
101.4. Az adatkezelés célja: A szabályszerű számla elkészítése, archiválása, könyvelése, egyéb számviteli feladatok ellátása;
101.5. Az adatok tárolásának időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
101.6. Az adatok törlésének határideje: 8 évet követően azonnal.
101.7. Az adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.
101.8. Azon személyek köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai, a megrendelések teljesítésért felelős egyéb munkatársak és az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával,
101.9. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
101.10. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a számlakiállítás előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a számlát kiállítani. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud megrendelést eszközölni.

102. Tárhely-szolgáltató

102.1. Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladat: név: Digital Ocean, Inc., székhely: 101 Avenue of the Americas, 10 th Floor New Your, adatfeldolgozói feladat: Tárhely-szolgáltatás.
102.2. A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
102.3. Az érintettek köre: Az antener.hu és az excelninja.hu weboldalt használó valamennyi érintett.
102.4. Az adatkezelés célja: Az antener.hu és az excelninja.hu weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
102.5. Az adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás fennállása alatt, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelem beérkezéséig tart az adatkezelés.
102.6. Az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnését követően azonnal, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelem beérkezését követően azonnal.
102.7. Az adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
102.8. Azon személyek köre, akik a személyes adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a tárhely szolgáltatást végző adatfeldolgozó erre kijelölt munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.
102.9. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogainak érvényesítését az érintett mind postai úton, e-mail útján vagy telefonon is kezdeményezheti az Adatkezelő II. fejezetben megadott elérhetőségein.
102.10. Kiegészítő tájékoztatás: A személyes adatok szolgáltatása és az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni, mivel ez a szerződéskötés előfeltétele, és az Adatkezelő csak így tudja a szerződést teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tud szerződést kötni.

XVII. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére.
Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

XVIII. Adatbiztonság
Az internet nem egy biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. Onnan kezdve viszont, hogy a személyes adat megérkezett az Adatkezelőhöz, biztonságban van és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Mit tesz az Adatkezelő a biztonság érdekében:1) Mindenkinek a szerződésében (munkaszerződés, tanári szerződés, céges szerződés), aki hozzáfér személyes adatokhoz szerepel, hogy betartja az adatvédelmi szabályainkat.2) Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat az Adatkezelő megsemmisíti. Amit lehet, elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illetékesek.3) Az irodai számítógépek külön zárható szobában van, minden számítógép jelszóval védett. A számítógépeken lokálisan nem tárolunk adatot, csak a hálózaton. A hálózaton tárolt adatokról naponta biztonsági másolat készül. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van. 4) A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

XIX. Az érintett jogai
103. A Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató II. fejezetében megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás
104. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriáikkal, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának, és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyes adatok másolatát az érintett kérésére egy alkalommal térítésmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által igényelt további másolatokért az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel, melynek alapja a másolat kiadásának adminisztratív költségei. Az információkat az Adatkezelő az érintett által kért formában bocsátja rendelkezésre, legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.
105. A helyesbítéshez való jog:Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
106. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az itt felsorolt valamely feltétel fennáll:
106.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
106.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
106.3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
106.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
106.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
106.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A fenti törlésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az adatkezelés az alább felsorolt valamely okból szükséges:
106.7. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
106.8. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
106.9. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
106.10. vagy a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;
106.11. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
107. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését
108. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a jelen pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
109. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá érintett jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
110. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.
111. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
112. Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez történt hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

XX. Hatósághoz fordulás joga
113. Adatkezelőhöz vagy adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga
Mivel az Adatkezelőnek elsődleges célja az, hogy az esetleges jogsértéseket orvosolja, kérjük Önt, hogy ilyen irányú igényével elsősorban az Adatkezelőhöz (II. fejezet) forduljon.
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogsértést megfelelő módon orvosolja.
114. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ért, az okozott kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellenétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
115. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
116. Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga
Az érintett az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu